ข้อมูลการติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประกาศ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารงานสารสนเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ dia@soc.go.th
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามรอบการจัดทำข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER033/GENERAL/DATA0001/00001107.PDF
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar soc-admin
สร้างในระบบเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2566